Statut w wersji przyjętej na Walnym Zgromadzeniu stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2007r. i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 05.11.2007r.

STATUT
STOWARZYSZENIA AKADEMIA TANGA ARGENTYŃSKIEGO

Rozdział I

Paragraf 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Akademia Tanga Argentyńskiego i jest zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Paragraf 2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 “Prawo o stowarzyszeniach”(Dz. U. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.

Paragraf 3.

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Paragraf 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie działania.

Paragraf 5.

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, które są jednostkami wewnętrznymi, regulaminowymi i działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

Paragraf 6.

Stowarzyszenie może używać pieczątki i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Paragraf 7.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Paragraf 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. zaszczepienie i promocja tanga argentyńskiego w Polsce

2. inicjowanie i propagowanie działań w dziedzinie kultury argentyńskiej

3. współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie tańca, muzyki, kultury i życia Argentyny

4. wspomaganie działań mających na celu integrację Polski z innymi krajami na płaszczyźnie tych samych zainteresowań

Paragraf 9.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1. organizowanie wieczorów tanga argentyńskiego (tzw.milong)

2. gromadzenie materiałów o tangu rozumianym jako taniec, muzyka, styl (teksty, płyty CD, kasety video, etc.)

3. organizowanie warsztatów, pokazów i koncertów tanga argentyńskiego

4. prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów i udział w przedsięwzięciach dotyczących tanga argentyńskiego

5. prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje o wydarzeniach dotyczących tanga argentyńskiego, artykuły, zdjęcia, etc.

6. organizowanie spotkań poświęconych tangu argentyńskiemu.

Paragraf 9a.

Zadania określone w paragrafie 9 ust. 1, 3, 4 i 6 Stowarzyszenie może realizować jako odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdzial III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Paragraf 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

Paragraf 11.

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Paragraf 12.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

3. Zgłaszać wolne wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia

Paragraf 13.

Do obowiązków członka należy:

1.Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

2.Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

3.Regularne opłacanie składek członkowskich

Paragraf 14.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 12 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Paragraf 15.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Członek honorowy nie posiada praw wyborczych i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Paragraf 16.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia za niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

3. Wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną.

Członkostwo w stowarzyszeniu może zostać zawieszone na czas określony na pisemny uzasadniony wniosek członka stowarzyszenia.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Paragraf 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zgromadzenie

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna

Paragraf 18.

Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym (w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia). Uchwały wybieralnych władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE

Paragraf 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Paragraf 20.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków drogą pocztową lub elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków) członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

Paragraf 21.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

5. Nadawanie godności członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

10.Wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.

Paragraf 22.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd

a) z własnej inicjatywy

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Paragraf 23.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

Zarząd składa się z co najmniej trzech członków w tym Prezesa.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.

Paragraf 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

7. Przyjmowanie, skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.

8. Rozpatrywanie sporów powstałych między członkami w związku z działalnością Stowarzyszenia.

Paragraf 25.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybierają oni przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

2.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3.Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Paragraf 26.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy

c) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Paragraf 27.

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes oraz jeden z członków Zarządu, upoważniony przez ten Zarząd.

Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy prezesa i jednego z członków.

Rozdział VI
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

Paragraf 28.

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.